Browse Our Dictionary
A

abatement notice

ཕྱིར་བསྡུའི་བཀོད་ཁྱབ། = ས་གནས་དཔོན་རིགས་ཤིག་གིས་ཁྲིམས་ལུགས་སམ། མང་ཚོགས་ལ་གནོད་པའི་བྱ་བ་གང་ཞིག་མཚམས་འཇོག་དགོས་པར་བསྒྲགས་པའི་བརྡ་ཁྱབ་ཅིག