Browse Our Dictionary
A

abducens nerve

མིག་གཞོགས་དབང་རྩ། མིག་གཞོགས་ཆུ་རྩ། = ཀླད་པའི་ཆུ་རྩའམ་དབང་རྩ་དྲུག་པ་སྟེ། མིག་ཟུར་གྱི་ཤ་གནད་དང་འབྲེལ་བའི་གཞོགས་ཀྱི་ཆུ་རྩ་གཉིས་ཀྱི་མིང༌།