Browse Our Dictionary
A

ableism

དབང་སྐྱོན་ཁྱད་གསོད་རིང་ལུགས། = མི་གཞན་ལྟར་ལུས་སེམས་ཀྱི་མ་ལྕོགས་པའམ་ནད་གཞིས་མནར་བ་ལྟ་བུའི་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ལ་མཐོང་ཆུང་།