Browse Our Dictionary
A

absolute magnitude

ལྟོས་མེད་གསལ་ཆ། ཚུགས་ཐུབ་གསལ་ཆ། =རྒྱང་ཐག་གཞུ་ཁུག་སྐར་ཆ་ ༡༠ འམ་འོད་ལོ་ ༣༢་༦ གི་སར་གནས་པའི་རྟོག་བཏགས་ཀྱི་རྟོག་ཞིབ་པ་ཞིག་ལ་མངོན་པའི་སྐར་མའི་གསལ་ཆ།