Browse Our Dictionary
A

absolute temperature

ལྟོས་མེད་དྲོད་ཚད།= རྒྱུ་རྫས་ཀྱི་ཤུགས་ལས་གཙོ་བོར་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་པར་ཚ་ཤུགས་རིག་པའི་ངེས་སྲོལ་ལས་འབྱུང་བའི་དྲོད་ཚད་ཅིག