Browse Our Dictionary
A

accessory

༡། བྱ་ངན་མཐུན་གྲོགས། = ལས་དོན་དེར་དངོས་སུ་མཉམ་ཞུགས་མེད་ཀྱང༌། མི་གཞན་ཞིག་ལ་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བྱ་བ་བརྩམ་རྒྱུར་རོགས་བྱེད་མཁན། ༢། ཟུར་སྣོན་ཆ་ལག = འཕྲུལ་ཆས་སོགས་ཀྱི་ཞོར་གཏོགས་ཆ་ཤས།