Browse Our Dictionary
A

accident and emergency

རྐྱེན་ཆག་དང་ཛ་དྲག་སྡེ་ཚན། = སྨན་ཁང་ཞིག་ཏུ་རྨས་སྐྱོན་ཚབས་ཆེ་ཕོག་རིགས་ལམ་སང་བཅོས་ཐབས་བྱེད་སའི་ཆ་ཤས།