Browse Our Dictionary
A

accommodate

༡། གུ་ཤང་བྱེད་པ། = དགོས་དོན་གསར་པ་ཞིག་ལ་རན་པའི་འགྱུར་བ་གཏོང་བ། ༢། དགོས་མཁོ་སྦྱོར་བ། = དགོས་མཁོ་ལྟར་མཁོ་འདོན་བྱེད་པ། ༣། སྡོད་ཁང་སྤྲོད་པ། = གནས་ཁང་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་པ།