Browse Our Dictionary
A

accommodation paper

ཁག་ཐེག་ཡིག་ཆ། = བུན་གཡར་གྱི་གན་རྒྱའི་ནང་གཡར་པོ་ཞུ་མཁན་གྱིས་བུ་ལོན་མ་འཇལ་ཚེ། གང་ཟག་གསུམ་པ་ཞིག་གིས་འཇལ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་གྱི་མིང་རྟགས་བཀོད་པའི་ཡིག་ཆ་ཞིག