Browse Our Dictionary
A

accomplished

༡། བྱང་ཆུབ་པའི། = ལས་དོན་གང་ཞིག་ལ་སྦྱངས་རྩལ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི། ༢། དཔྱིས་ཕྱིན་པའི། = ལས་དོན་གང་ཞིག་ལེགས་པར་བསྒྲུབས་པའམ་མཇུག་སྐྱེལ་བྱས་པའི།