Browse Our Dictionary
A

accrued interest

ཐོབ་འབབ་སྐྱེད་ཀ=དངུལ་གྱི་མ་འབོར་འཛུགས་འཇོག་བྱས་པའི་དུས་བཅད་བཅོལ་འཇོག་གང་ཡང་རུང་བའམ། དུས་བཀག་བཅོལ་འཇོག་སོགས་ལས་བྱུང་བའི་སྡེབ་གསོག་སྐྱེད་ཀ