Browse Our Dictionary
A

accumulated income

སྡེབ་འབབ། = སྤྱི་ཁྱབ་ཀམ་པ་ཎི་ཞིག་གིས་ཁེ་འབབ་ཐོབ་སྐལ་བདག་པོར་བགོ་འགྲེམས་བྱ་རྒྱུ་ལས་ལྡོག་སྟེ། གསོག་ཉར་བྱས་པའི་གཙང་འབབ་ཀྱི་ཆ་ཤས།