Browse Our Dictionary
A

accusation

༡། ནག་ཉེས་སྐྱོན་འཛུགས། = གང་ཟག་ཅིག་ལ་ནག་ཉེས་ཡོད་པར་བརྗོད་པའི་ལུགས་མཐུན་གྱི་སྐྱོན་འཛུགས། ༢། སྐྱོན་འཛུགས། = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ཁྲིམས་འགལ་ལམ་ནག་ཅན་ཡིན་པར་བརྗོད་ཚུལ།