Browse Our Dictionary
A

achievement gap

སྦྱངས་འབྲས་བར་ཁྱད།= མི་རིགས་དང་རིག་གཞུང་ལ་སོགས་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བའི་སློབ་ཕྲུག་གི་སྡེ་ཚན་དབར་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོབ་དབང་དང་སྦྱངས་འབྲས་མི་མཚུངས་པའི་ཁྱད་པར་ཞིག