Browse Our Dictionary
A

achievement test

སྦྱངས་འབྲས་ཚོད་ལྟ། = སློབ་ཕྲུག་གཞན་ཚོའི་གཅིག་གྱུར་ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་དང་བསྡུར་ནས་སློབ་ཕྲུག་གང་ཞིག་གི་སློབ་ཚན་གྱི་ཤེས་ཚད་རྒྱུས་ལོན་བྱེད་ཐབས།