Browse Our Dictionary
A

achromat

མདོག་མེད། = ཚོན་མདོག་རབ་རིབ་ཀྱི་སྐྱོན་ཆ་སྔོན་འགོག་བྱེད་དོན་དུ་ཁྱད་ཆོས་ཐ་དད་ཅན་གྱི་དྭངས་ཤེལ་གཉིས་སམ་གཉིས་ལས་མང་བ་མཉམ་དུ་བསྡེབས་ཡོད་པའི་འདུས་བསགས་དྭངས་ཤེལ་ཞིག