Browse Our Dictionary
A

acid rain

སྐྱུར་ཆར། = སྣུམ་འཁོར་དང་བཟོ་གྲྭ་སོགས་ལས་ཐོན་ཏེ་རླུང་ཁམས་ནང་བསགས་པའི་ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་འཚེ་ཆེ་བའི་རྫས་རིགས་ལྡན་པའི་ཆར་པ།