Browse Our Dictionary
A

acquaintanceship

༡། རྒྱུས་མངའ། = བྱ་དངོས་ཤིག་དང་འབྲེལ་བའི་ཉམས་མྱོང་ངམ་གོ་རྟོགས། ༢། ངོ་ཤེས་ཀྱི་འབྲེལ་བ། = གྲོགས་འདྲིས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་རང་ག་བ་ཞིག