Browse Our Dictionary
A

acquit

༡། ཀཿ སྐྱོན་འཛུགས་ལས་སྒྲོལ་བ། = ཉེས་སྐྱོན་བཙུགས་པ་ལས་སྒྲོལ་བ། ཁཿ ཉེས་མེད་བཅད་ཁྲ་སྒྲོག་པ། = ཁྲིམས་འགལ་ནག་ཉེས་ཅན་མིན་པའི་བཅད་ཁྲ་སྒྲོག་པ།