Browse Our Dictionary
A

acral lick syndrome

ཡན་ལག་ལྡག་པའི་རྟགས་འདུས། = ཁྱིས་རང་གི་རྐང་ལག་གི་ཚིགས་མཚམས་ཀྱི་ཆར་རྒྱུན་དུ་ལྕེ་ལྡག་བྱེད་ཐལ་གྱི་སྣང་ཚུལ།