Browse Our Dictionary
A

act of God

རང་བྱུང་གོད་ཆག = རླུང་འཚུབ་དྲག་པོའམ། ས་ཡོམ་ལྟ་བུ་འབྱུང་བའི་ནུས་ཤུགས་ལས་བྱུང་བའི་སྟངས་འཛིན་མི་ཐུབ་པའི་གློ་བུར་གྱི་རྐྱེན་ངན་ཞིག