Browse Our Dictionary
A

ad-blocking

ཁྱབ་བསྒྲགས་འགོག་ཐབས། = དྲྭ་ཚིགས་ནང་འཚོལ་བཤེར་བྱེད་སྐབས་ལྟ་བུ་ཀམ་པུ་ཊར་གྱི་འཆར་ཤེལ་སྟེང་ཁྱབ་བསྒྲགས་འཆར་དུ་མི་འཇུག་པར་བྱེད་པའི་མཉེན་ཆས་ཤིག