Browse Our Dictionary
A

adenosine triphosphate

མཁལ་མངར་འོད་འཚི་གསུམ་ལྡན། = སྲོག་ཆགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་ནང་སྨིན་རྫས་ཟུང་ལྡན་ལྟར་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པའི་ཉིང་རྡུལ་གྱི་སྐྱུར་རྫས་ཤིག་སྟེ། འཚོ་བཅུད་སྡུད་ལེན་བྱ་ཆེད་ཕྲ་ཕུང་ནང་རྫས་ཀྱི་ནུས་པ་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འདི་ནི་བུལ་རྫས་གཅིག་དང་འོད་ཀྱི་མ་མ་གསུམ་ལས་གྲུབ་པ་ཡིན།