Browse Our Dictionary
A

adhesion contract

བཙན་ཤེད་གན་རྒྱ། = དོ་མི་མཉམ་པའི་ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་དབར་བཞག་པའི་གན་རྒྱ་ཞིག་སྟེ། དབང་ཤུགས་ཆེ་བའི་ཕྱོགས་དེ་རང་གི་འདོད་མོས་ལྟར་གྱི་ཆ་རྐྱེན་རྣམས་ཁས་ལེན་མ་བྱེད་ཐབས་མེད་དུ་གྱུར་པ་ཞིག་ཡིན།