Browse Our Dictionary
A

adjourn

༡། མཚམས་འཇོག་བྱེད་པ། = ཚོགས་ཐེངས་མཚམས་འཇོག་བྱེད་པ། ༢། ཚོགས་གསེང་འཇོག་པ། = འདུ་འཛོམས་སམ་ཚོགས་འདུ་བར་མཚམས་འཇོག་པ། ༣། ཕྱིར་བཤོལ་བྱེད་པ། = ཚོགས་འདུའི་ལས་རིམ་དུས་ཚོད་གཞན་ཞིག་བར་ཕར་འགྱངས་བྱེད་པ།