Browse Our Dictionary
A

adjudication

ཁྲིམས་ཐག་དཔྱད་རིམ། = འབྲེལ་ཡོད་ཕྱོགས་ཁག་ལ་བརྡ་ཁྱབ་བཏང་བ་དང་འབྲེལ། ཁྲིམས་ཁང་དུ་ཉན་ཞིབ་ཟིན་རྗེས་རྩོད་གླེང་ཞིག་གི་ཐད་ཁྲིམས་ཀྱི་དཔྱད་ཁྲ་གཏོང་སྟངས།