Browse Our Dictionary
A

adjustment

༡། སྙོམ་སྒྲིག = བྱ་དངོས་གང་ཞིག་རན་འཚམས་བཟོ་ཚུལ་ལམ་ཆགས་ཚུལ། ༢། བཅོས་སྒྲིག = གྱོན་ཆས་ཀྱི་ཆ་ཚད་ལྟ་བུ་བསྒྱུར་བཅོས་བཏང་སྟེ་མི་འདྲ་བ་བཟོ་ཚུལ།