Browse Our Dictionary
A

advection

ཁྱད་ཆོས་འཕོ་འདྲེན། = རླུང་གི་གོང་བུ་ཞིག་གི་འཕྲེད་གཅོད་འགུལ་སྐྱོད་དབང་གིས་ཚ་གྲང་དང༌། གཞའ་ཚན་ལྟ་བུ་རླུང་ཁམས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་རྣམས་འཕོ་རྒྱུ་བྱེད་པའི་གནས་སྟངས།