Browse Our Dictionary
A

advertisement

ཁྱབ་བསྒྲགས། = མི་རྣམས་ཚོང་ཟོག་ཉོ་བར་ཡིད་འགུག་པའི་ཆེད་ཚོང་ཟོག་གི་ཁྱད་ཆོས་སོགས་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག་གམ། ཡང་ན་དེ་འབྲེལ་བརྗོད་ཚིག་དང༌། གློག་བརྙན། འདྲ་པར་སོགས།