Browse Our Dictionary
A

aeroscope

བར་སྣང་ཕྲ་གཟུགས་འདུ་ཆས། = ཕྲ་མཐོང་བརྟག་དཔྱད་ཆེད་རླུང་ཁམས་ན་ཡོད་པའི་ཐལ་རྡུལ་དང་། ཆུ་ཤའི་སོན་སོགས་འབག་བཙོག་གི་ཆ་ཕྲན་འདུ་གསོག་བྱ་ཆེད་ཀྱི་ཡོ་ཆས་ཤིག