Browse Our Dictionary
A

affective neuroscience

མྱོང་ཚོར་དང་འབྲེལ་བའི་དབང་རྩའི་ཚན་རིག =སེམས་ཚོར་གྱི་དབང་རྩའི་ཆ་ལག་གྲུབ་ཚུལ་ལ་དཔྱོད་པའི་རིག་པ། འདི་ནི་དབང་རྩའི་ཚན་རིག་དང་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་ནང་གི་མི་གཤིས་དང་། སེམས་ཚོར། སེམས་ཁམས་སོགས་དཔྱད་ཞིབ་བྱེད་པའི་རིག་པ་རྣམས་ཕན་ཚུན་མཉམ་སྡུད་ཚན་རིག་ཅིག་ཡིན།