Browse Our Dictionary
A

affective

མྱོང་བའི་རྣམ་ཅན།= སེམས་མྱོང་ངམ་ཚོར་བ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད། འདི་དང་འཛིན་པའི་རྣམ་ཅན་ཏེ་ངེས་རྟོགས་སམ་རྟོག་པ་ཕན་ཚུན་གདགས་སྲིབ་ཏུ་བརྩི་བ་རེད།