Browse Our Dictionary
A

affiliate

༡། འབྲེལ་ཁོངས། = ཚོགས་པ་ཆེ་བ་ཞིག་གི་ཁོངས་གཏོགས་སུ་ཞུགས་པའི་སྐྱེ་བོའམ་སྒྲིག་འཛུགས། ༢། འབྲེལ་ཁོངས་སུ་ཞུགས་པ། = ཚོགས་པ་གང་ཞིག་ནང་ལུགས་མཐུན་གྱིས་འབྲེལ་ལམ་མམ་ཚོགས་ཞུགས་བྱེད་ཚུལ།