Browse Our Dictionary
A

affinity

༡། གཉེན་སྒྲིག་འབྲེལ་བ། = གཉེན་སྒྲིག་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་འབྲེལ་ལམ། ༢། མཚུངས་ཆོས། = དངོས་པོའམ་སྐྱེ་བོ་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་འདྲ་བའི་ཁྱད་ཆོས།