Browse Our Dictionary
A

affirmation

༡། ཡིན་པར་སྒྲུབ་པ། = གནད་དོན་གང་ཞིག་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་བྱ་གཞག་གམ་གཏན་ལ་འབེབ་ཚུལ། ༢། བདེན་ཚུལ་གསལ་བསྒྲགས། = གང་ཞིག་བདེན་པ་ཡིན་ལུགས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས།