Browse Our Dictionary
A

aftercare

རྗེས་བཅོས། = གཤག་བཅོས་སམ་ནད་གཞི་གསོ་བཞིན་པའི་ནད་པ་ཞིག་ལ་སྨན་ཁང་དུ་ཡོད་པའི་སྐབས་དང་། སྨན་ཁང་ནས་ཕྱིར་ལོག་བཏང་བའི་རྗེས་ཀྱི་སྨན་བཅོས་དང་ལྟ་སྐྱོང་།