Browse Our Dictionary
A

aftermath

ངན་འབྲས། རྗེས་འབྲས། = དམིགས་བསལ་རྐྱེན་ངན་གོད་ཆག་ལྟ་བུའི་དོན་རྐྱེན་ལས་བྱུང་བའི་འབྲས་བུའམ། ཡང་ན་དེའི་གནོད་སྐྱོན་བྱུང་བའི་དུས་སྐབས།