Browse Our Dictionary
A

aggregate output

ཁྱོན་བསྡོམས་ཐོན་འབབ། =དུས་ཡུན་ངེས་ཅན་ཞིག་ནང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ལམ་ནས་དངོས་ཟོག་བཟོ་སྐྲུན་དང་མཁོ་སྤྲོད་བྱས་པའི་ཐོན་འབབ་ཀྱི་ཁྱོན་འབོར།