Browse Our Dictionary
A

air ambulance

ནད་འདྲེན་གནམ་གྲུ། =ནད་པ་དང་རྨས་སྐྱོན་ཕོག་པའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་སྨན་ཁང་དུ་འོར་འདྲེན་བྱ་ཆེད་དུ་སྤྱོད་པའི་དམིགས་བསལ་མཐུན་རྐྱེན་ལྡན་པའི་གནམ་གྲུའམ་ཐད་འཕུར་གནམ་གྲུ་ཞིག