Browse Our Dictionary
A

air chief marshal

གནམ་དམག་སྤྱི་ཁྱབ་ཆེན་མོ། = ཨིན་ཇིའི་གནམ་དམག་ཁོངས་ཀྱི་གོ་གནས་མཐོ་གྲས་སམ། ཡང་ན། དེ་ལྟ་བུའི་གོ་གནས་ལྡན་མཁན་གྱི་གང་ཟག