Browse Our Dictionary
A

air traffic control

མཁའ་འགྲུལ་སྟངས་འཛིན། = ས་ཁུལ་ཞིག་གི་མཁའ་ལམ་འགྲིམ་འགྲུལ་ལ་དོ་དམ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་མཁན་འབྲེལ་ཡོད་གནམ་ཐང་ལས་བྱེད་སོགས།