Browse Our Dictionary
A

airspace

བར་སྣང་རྒྱ་ཁྱོན། = རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་བདག་བཟུང་འོག་ཡོད་པའི་ས་ཆའམ་ཆུའི་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པའི་བར་སྣང་གི་ཆའམ། ཡང་ན་འཕུར་བཞིན་པའི་གནམ་གྲུ་ཞིག་གིས་བདག་ཏུ་བཟུང་བའམ་སྤྱོད་དགོས་པའི་བར་སྣང་།