Browse Our Dictionary
A

aka (also known as)

མིང་གཞན། ཅེས་ཀྱང་འབོད། = སྐྱེ་བོ་ཞིག་གི་དངོས་མིང་དང་སྦྲགས་ནས་ཡོངས་གྲགས་སུ་བེད་སྤྱོད་པའི་མིང་དུ་ཞེས་པའི་བསྡུས་ཡིག་ཅིག