Browse Our Dictionary
A

album

༡། གླུ་དབྱངས་ཕྱོགས་བསྡུས། =༡། གླུ་དབྱངས་མང་པོ་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པའམ། རོལ་དབྱངས་རྐྱང་པའི་འོད་སྡེར་དང་། སྒྲ་འཇུག ཕབ་ལེན་བྱས་པ་སོགས།