Browse Our Dictionary
A

alcoholic blackout

ར་རོ་ཐ་མ། = ར་རོ་བའི་སྐབས་སུ་དྲན་པ་ཉམས་ནས་ཅི་ཡང་མི་ཤེས་པར་རོ་ལྟར་ཉལ་བའི་གནས་སྐབས། སྨན་གཞུང་དུ། ར་རོ་ཐ་མ་སེམས་མེད་རོ་ལྟར་ཉལ། གང་ཡང་མི་ཤེས་མུན་པའི་གནས་སུ་ལྷུང་། །ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་རོ།