Browse Our Dictionary
A

algebra

ཚབ་རྩིས། = མ་ཤེས་པའི་གྲངས་ཀྱི་ཚབ་ཏུ་ཡི་གེ་ཨེག་སིའམ་ཝཡི་ལྟ་བུའམ། ཡང་ན་མཚོན་རྟགས་གཞན་སོགས་སྤྱོད་པར་བྱེད་པའི་རྩིས་རིག་གི་ཡ་གྱལ་ཞིག