Browse Our Dictionary
A

alliteration

སྒྲ་མཚུངས་རྒྱན། = བརྗོད་པ་ཞིག་གམ་ཚིག་གྲུབ་ཅིག་གི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་ཚིག་ཚང་མའི་ཡིག་མགོ་རྣམས་མཚུངས་པར་སྟོན་སྟངས་ཀྱི་རྩོམ་རིག་གི་ཆ་ཤས་ཤིག