Browse Our Dictionary
A

Alt key(Alt)

བརྗེ་མཐེབ། =ཀམ་པུ་ཊར་བྱེད་ལས་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་ཆེད་མཐེབ་གནོན་གཞན་ཞིག་དང་མཉམ་དུ་མནན་པར་བྱེད་པའི་ཀམ་པུ་ཊར་གྱི་མཐེབ་གནོན་ཞིག