Browse Our Dictionary
A

alternative assessment

དཔྱད་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་གཞན། = འཛིན་གྲྭའི་མཉམ་ཞུགས་དང་། བརྟག་དཔྱད། གྲུབ་འབྲས། འཆར་གཞི། ངག་ཐོག་གི་འགྲེལ་བརྗོད་སོགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་སྤྱད་དེ་སློབ་ཕྲུག་ཚོས་གང་ཞིག་ཤེས་རྟོགས་ཡོད་པ་དང་། ཕྱོགས་གང་ཞིག་ནས་རོགས་རམ་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་རྒྱུས་ལོན་བྱེད་ཚུལ།