Browse Our Dictionary
A

altitude indicator

མཐོ་ཚད་བརྡ་སྟོན། = སའི་གོ་ལའི་གནམ་ས་འཕྲད་མཚམས་ལ་ལྟོས་པའི་གནམ་གྲུའི་ཁ་ཕྱོགས་ཇི་ཡིན་གནམ་གྲུུའི་ཁ་ལོ་བར་བརྡ་ལན་སྤྲོད་པའི་གནམ་གྲུའི་ནང་དུ་བཀོལ་བའི་ཡོ་ཆས་ཤིག